Een veilige gemeente: daar werken we samen aan.

politie

2.1.Efficiënte en aanspreekbare politie.

 

De oprichting van de politiezone Haacht (Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek) vanaf 1 januari 2002 liet toe goede resultaten te boeken om de veiligheid te verhogen.

Deze politiehervorming heeft inderdaad resultaten geboekt : de woninginbraken zijn gedaald en in onze gemeente gebeurden minder ongevallen. Dit kan enkel maar door verhoogde interventies en controles op snelheid, gordeldracht, alcohol en drugs.

De ANPR camera’s geven de politie veel meer mogelijkheden om daders op te sporen.

De  bouw van een centraal gebouw voor de huisvesting van het personeel van de zone zal de efficiëntie ongetwijfeld nog verhogen. Open VLD Keerbergen zal toezien dat de financiële consequenties van deze bouwplannen binnen de perken blijven.

2.1.1.Blauw op straat en administratie door burgerpersoneel

 

De politiezone moet blijven investeren, niet alleen in de uitbreiding van  het politiekorps maar ook van het burgerpersoneel.

Op die manier worden de administratieve taken zo weinig mogelijk door de politie uitgevoerd maar door het burgerpersoneel, zodat het “meer blauw op straat” nog meer wordt gerealiseerd en de burger nog meer voeling krijgt met haar lokale politie. Hiervoor dient de politie in eerste instantie aanspreekbaar te zijn. Bij de lokale politie moet de bereikbaarheid 24 uur op 24 gewaarborgd blijven.

 

De politie moet duidelijk in de straat aanwezig zijn, vooral op belangrijke plaatsen (o.a. aan de schoolpoorten, minder veilige plaatsen) en bij bijzondere gelegenheden.

Zo is de politieagent de eerste-lijnspersoon voor het opvangen van vragen en het signaleren van problemen.

2.1.2.Inzetten op de wijkwerking

De lokale wijkwerking dient in elk geval in onze gemeente behouden te blijven en  Open VLD Keerbergen pleit voor het behoud van de uitgebreide wijk met 4 wijkagenten.

Doordat deze personen telkens in hetzelfde werkingsgebied opereren, krijgen zij immers een betere kijk op wat er reilt en zeilt in hun toegewezen buurt.

2.1.3.Voorkomen is beter dan genezen

 

In het globale veiligheidsbeleid dient de klemtoon te liggen op het preventief optreden en slechts waar nodig dient gesanctioneerd te worden.

In het kader van een werkzaam preventiebeleid dient de politie een doelgerichte informatiestrategie te volgen:

-          politietips in het gemeentelijk informatieblad

-          verkeersonderricht

-          fietsexamen

-          graveren van fietsen

-          toezicht van de woning tijdens de vakanties

-          stimuleren van meldingskaarten

-          toekennen van een premie inbraakbeveiliging

-          voorlichtingsavonden beveiliging woning

 

2.1.4.Buurtinformatienetwerken

 

Veiligheid is echter niet alleen een zaak van de politie. Het veiligheidsgehalte van het samenleven hangt sterk samen met de graad van de sociale verantwoordelijkheid die de inwoners aan de dag leggen.

 

Dat betekent dat de politie niet alleen samenwerkt met het parket, maar ook intensief contact heeft met het zogenaamde middenveld (scholen, verenigingen, …) en de burgers zelf. Via een Buurtinformatienetwerk (BIN) helpen burgers de politie bij haar preventieve taak.

Open VLD Keerbergen wil dergelijke samenwerkingsvormen dan ook verder stimuleren, zowel voor bewoners (via een BIN), als voor winkeliers (BIN-Z) of horeca‐uitbaters (BIN-H). Zij kunnen via een BIN‐Z of via een BIN‐H, een eigen netwerk uitbouwen om politie en collega‐zelfstandigen of horeca‐uitbaters te verwittigen.
Elke aangesloten handelaar of horeca-uitbater kan abnormaal gedrag of een onveilige situatie melden aan politie. Na controle van het bericht, stuurt de meldkamer van de politie, een melding naar alle leden van het netwerk. De informatie uitwisseling tussen politie, handelaars en horeca-uitbaters verhoogt de sociale controle en het veiligheidsgevoel.

2.1.5.Overlast aanpakken met de Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Vele, vooral kleinere, inbreuken blijven vandaag onbestraft wegens de overbelasting van justitie. Uit bevolkingsenquêtes blijkt echter dat deze kleine vormen van overlast (bv. hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti, nachtlawaai, …) dikwijls een grote bron van ergernis zijn voor de bevolking en vaak de bron zijn van een onveiligheidsgevoel.

Om deze vormen van overlast aan te pakken, wil Open VLD Keerbergen dat de gemeente en de politie nog meer  gebruik maakt van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS), waarbij overtreders een administratieve geldboete opgelegd krijgen door een sanctionerend provinciaal

ambtenaar. De politiezone zorgt voor een ondubbelzinnig politiereglement, waarin zowel de overlastfenomenen als de boetes staan vermeld.

      2.1.6.Andere manieren van contact

Ook via de digitale weg moet de politie bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Eenvoudige klachten moeten online geformuleerd kunnen worden (toepassing van Smart City). Via twitter, facebook of andere digitale kanalen kan de politie ook in gesprek met de inwoners. Inwoners moeten ook kunnen inschrijven op een SMS‐alarmsysteem . Zo kan de politie de inwoners een verwittiging sturen als dat nodig blijkt te zijn (bv. bij grote branden of andere rampen.

2.2 Voorpost brandweer 

Op het gebied van de brandbestrijding werd na lang aandringen, uiteindelijk een aantal jaren geleden een oplossing bekomen door het indelen van de gemeente Keerbergen bij de brandweer van Leuven en het openen van de nieuwe brandweerpost in Haacht.

Deze voorpost staat in  voor de veiligheid van zowat 50.000 mensen.

De aanrijtijd, die vroeger tot 20 minuten kon oplopen, werd teruggebracht worden tot enkele minuten.

In de kazerne van Haacht staan permanent een ladderwagen, een tankwagen en een ziekenwagen klaar.

Open VLD Keerbergen wil dan ook blijvend investeren in deze voorpost.

 

 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe