Aangenaam en betaalbaar wonen

woning

 

4.1. Keerbergen landelijk houden door rationeel ruimtegebruik.

Keerbergen is een landelijke gemeente  en staat voor veel groen en Open VLD Keerbergen wil dat dit zo blijft.

Daarom moet de verdere ontwikkeling van het grondgebied doordacht gebeuren en met een eerlijke bekommernis voor een duurzame ontwikkeling.  Er dient dan ook gestreefd naar een beleid dat zowel de natuurlijke omgeving en de open ruimte respecteert als aan de behoefte voor woongelegenheid voldoet.

 

-          Een adviescommissie voor ruimtelijke ordening GECORO heeft een belangrijke rol. Deze commissie is de permanente toetssteen van het gemeentebeleid op het gebied van ruimtelijk ordening.

-          Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het Hart van Keerbergen geeft een toekomstvisie van het centrum van onze gemeente, met vooral aandacht voor handel, diensten en horeca.

-          Open VLD Keerbergen wenst de woonverdichting in de dorpskern te realiseren met de sociale bouwmaatschappij maar streeft er ook naar dat de gemeente (eventueel samen met de privésector   zelf bouwpercelen op de markt aanbiedt aan de inwoners zelf.
Op die manier wordt er gezorgd voor betaalbare woongelegenheid voor onze eigen inwoners.

Er zal tevens verder intens werk worden gemaakt van de vernieuwing en verfraaiing van de dorpskern, “de dorpsstraat” ( zie rubriek 12).

 -          Open VLD Keerbergen wenst veel aandacht te besteden aan de talrijke perkjes, pleintjes  en  rustplaatsen en daar waar mogelijk nieuwe voorzien.  De netheid van deze plaatsen is een prioriteit.

 

 

4.2. Betaalbaar wonen.

Open VLD Keerbergen zal zich verder inzetten opdat het aanbod aan betaalbare huisvesting verhoogd wordt. Het aanbod sociale woongelegenheden via het sociaal verhuurkantoor dient verder uitgebreid te worden. 

Ook willen wij ons verder inspannen om het aanbod sociale huurwoningen op te drijven. Dit kan door de bouw van kwaliteitsvolle appartementen. De gemeentelijke gebouwen Knollebol (Putsebaan/Bakestraat) en Cleymans  (Gemeenteplein) komen hiervoor in aanmerking. Ook op de site van de Oude Pastorij (Sint-Michielsstraat) kan een dergelijk project worden ontwikkeld, daarvoor dient voor de dienst CADO voor senioren een andere locatie gevonden te worden (bijv. Oude bibliotheek).

 

Voor onze eigen jongeren wordt het bijna onmogelijk om een bouwperceel of woning aan te kopen. Open VLD Keerbergen wenst dan ook inspanningen te leveren voor betaalbare woongelegenheid door meer bouwpercelen aan te bieden aan de eigen inwoners van onze gemeente en die nog geen andere eigendommen bezitten.
Dit kan in samenwerking met een sociale bouwmaatschappij, zodat ook huurwoningen mogelijk worden.
Open VLD Keerbergen pleit ook voor het oprichten van starterswoningen specifiek voor onze Keerbergse jongeren die zij aan sociale tarieven kunnen huren ongeacht hun inkomen en beperkt in de tijd. Zo kunnen we ze een eerste duwtje in de rug geven.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe