Jeugd: vandaag werken aan de toekomst van morgen.

jeugd

8.1. Ondernemende jeugd

Open VLD Keerbergen wenst een “Start Up” wedstrijd te organiseren voor jongeren die een onderneming willen oprichten. De winnaar wordt beloond met een ondersteuningspakket en een pop-up pand.

Voor de studenten die een vakantiejob zoeken wordt een Online platform  gecreëerd op de website van de gemeente (initiatief van Smart City)

8.2 Jeugdraad en jeugdverenigingen.

Open VLD Keerbergen wenst verder te investeren in de toekomst van morgen. Dat betekent: blijvend extra aandacht voor de jeugd.

Open VLD Keerbergen erkent de eigenheid van de jeugd.

Het jeugdbeleid moet dan ook mee bepaald worden door de jeugd zelf, hiertoe dient de gemeente de bestaande en nieuwe spontane initiatieven die voortspruiten uit de dynamiek van de jeugd te coördineren, stimuleren en ondersteunen.

Open VLD Keerbergen wenst dan ook de jeugdraad een nieuwe elan te geven.  De verschillende jeugdverenigingen verdienen het om financieel en logistiek gesteund te worden.

Open VLD Keerbergen wenst de activiteiten van de kindergemeenteraad verder te zetten.

De jeugdconsulent zal hierbij ondersteuning geven.

 

8.3. Infrastructuur.

         8.3.1. Gebouwen jeugdverenigingen.

Alle gebouwen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op hun brandveiligheid en waar nodig moeten de nodige (infrastructurele) maatregelen genomen worden.

Open VLD Keerbergen wil verder investeren in de gebouwen van de jeugdverenigingen, maar deze jeugdverenigingen dienen deze netjes te onderhouden en te beheren. De jeugdconsulent dient hierop toe te zien.

          8.3.2. Jeugdhuis.

Het Jeugdhuis ‘Turlevis’ op het gemeenteplein kan een nieuwe functie krijgen. Deze locatie kan verhuurd worden aan verenigingen en particulieren om er een feest te organiseren.

8.3.3. Fuiven mogelijk in Den Bussel.

Open VLD Keerbergen wenst de mogelijkheid te geven aan de jeugd om fuiven te organiseren in de podiumzaal van Den Bussel. Dit was ook zo voorzien bij de bouw van het gemeenschapscentrum. In samenspraak met de organisatoren dienen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voorzien te worden.

          8.3.4. Ruimte : Speelpleintjes/speelbos/speelstraten.

Daar waar mogelijk zullen bijkomende speelpleintjes aangelegd worden.

Bij nieuwe verkavelingen dient erop toegezien te worden dat er voldoende groene ruimte open blijft voor het inplanten van o.a. speelruimte voor jongeren.

Het speelbos  is een plaats waar jongeren en jeugdbewegingen kunnen ravotten en zich met respect voor de natuur kunnen uitleven. Dit speelbos dient meer gepromoot en ingericht te worden.

Open VLD Keerbergen pleit voor het behoud van het inrichten van speelstraten.

8.4. Activiteiten.

Open VLD Keerbergen wenst de georganiseerde speelplein- en tienerwerking tijdens de vakantieperiodes te behouden en dit onder toezicht van de jeugddienst. Dit kan in samenwerking met de sportweken voor jongeren die in de sporthal worden georganiseerd.

Open VLD Keerbergen wenst te investeren in de kwaliteit en de opleiding van gemotiveerde monitoren die voldoende verantwoordelijkheid zullen krijgen om autonoom te werken.

Grabbelpasactiviteiten, Roefel, Open Stratendag en buitenspeeldag zijn activiteiten die zeker verder dienen gezet en uitgebreid te worden.

8.5. Betaalbaar wonen.

Voor onze eigen jongeren wordt het bijna onmogelijk om een bouwperceel of woning aan te kopen.

Open VLD Keerbergen wenst dan ook inspanningen te leveren voor betaalbare woongelegenheid door meer bouwpercelen aan te bieden aan de eigen inwoners van onze gemeente en die nog geen andere eigendommen bezitten.

Dit kan in samenwerking met een sociale bouwmaatschappij, zodat ook huurwoningen mogelijk worden.

Open VLD Keerbergen pleit ook voor het oprichten van starterswoningen specifiek voor onze Keerbergse jongeren die zij aan sociale tarieven kunnen huren ongeacht hun inkomen en beperkt in de tijd. Zo kunnen we ze een eerste duwtje in de rug geven.

 

8.6. Openbaar vervoer.  

 

In de voorbije legislatuur werd de belbus afgeschaft. Dit systeem had nochtans succes, voor een aantal Keerbergenaars bood dit zeker een oplossing. Er dient bij De Lijn aangedrongen te worden om dit systeem of een vergelijkbare oplossing, terug in te voeren. Eventueel samen met een aantal omliggende gemeenten.

 

Open VLD Keerbergen wenst verder aan te dringen bij  De Lijn opdat het openbaar vervoer met de ons omliggende gemeenten  beter op elkaar wordt afgestemd en pleit voor de realisatie van een directe busverbinding met Leuven.

8.7. Informatie.

De informatiegids voor jongeren zal overhandigd worden bij de ontvangst van hun eerste identiteitskaart. Ook jongeren dienen immers informatie te krijgen over de werking van hun gemeente.

Open VLD Keerbergen wenst de  ‘Jongerenrubriek’ in het gemeentelijk informatieblad ‘Keerinfo’ te behouden en ook activiteitenbrochure voor de jeud. Op die manier kan informatie gericht worden aan de jonge Keerbergse bevolking.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe