Een mobiel en verkeersveilig Keerbergen.

mobiliteit

3.1.Verkeersbeleid en mobiliteit.

 

Iedereen wenst een veilige en rustige straat om in te wonen.
Anderzijds verplaatst bijna iedereen zich dagelijks meermaals met de wagen.
Het zoeken naar een leefbaar evenwicht tussen deze twee behoeftes is wat Open VLD Keerbergen wenst te realiseren.

Open VLD Keerbergen blijft het mobiliteitsplan , dat werd opgesteld in de periode 2007-2012, verder volgen. In dit plan werd een wegencategorisering vastgelegd :

      -     70km/u op de hoofdbanen : Tremelobaan, Haachtsebaan, Mechelsebaan, Nieuwstraat
                                                                Putsebaan, Schrieksebaan 
      -     30 km/u  in de schoolomgevingen
      -     50 km/u in de andere straten

Dus geen onnodige snelheidsbeperkingen tot 30 km/u waar het niet nodig is en waar de weg hiervoor geen aanleiding geeft.

Er dient verder geïnvesteerd te worden in de aanleg van nieuwe straten waarbij telkens veel aandacht zal worden besteed aan  de verkeersveiligheid en woonleefbaarheid.


De schoolomgevingen verdienen een speciale aanpak met extra aandacht voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

 

 

 

3.2. Knelpunten inzake mobiliteit krachtig aanpakken.

           3.2.1. Oude Putsebaan.

Sommige verkeersingrepen , zoals het doorknippen voor zwaar verkeer van de Oude Putsebaan, hebben geleid tot een veel intenser gebruik van andere straten.
Open VLD Keerbergen wenst deze situatie te behouden maar pleit ook voor een grondige evaluatie en na te gaan wat er concreet kan/moet veranderen.
We moeten immers  niet alleen oog hebben voor het strikt lokale probleem, maar ook voor de effecten die de huidige en toekomstige verkeersingrepen kunnen hebben op andere straten.

 

Open VLD Keerbergen wenst tevens een fietspad aan te leggen in de oude Putsebaan (stuk tussen Achiel Cleynhenslaan en Tremelobaan).

 

3.2.2. Kruispunten Oude Putsebaan/Tremelobaan en   Haachtsebaan.

We moeten niet alleen zorgen voor een zo veilig mogelijk verkeer, maar tegelijk dienen we ook een vlotte en veilige mobiliteit voor de weggebruikers van de eigen gemeente of de onmiddellijke omgeving te verzekeren.

In de periode  2007- 2012 werd reeds een ontwerper aangesteld om deze 2 kruispunten aan te pakken om het -verkeer naar en van Brussel/Haacht vlotter te laten verlopen. Dit kan door het aanleggen van rotondes, plaatsen van intelligente verkeerslichten of voorsorteerstroken. Dit dossier moet terug aangepakt worden.

 3.2.3. Schoolverkeer

Elke dag gaan er meer dan 4.000 kinderen naar de verschillende Keerbergse scholen of in andere gemeenten.
Open VLD Keerbergen streeft ernaar om het woon-schoolverkeer zo duurzaam en kindvriendelijk mogelijk te maken. 

Alle leerlingen dienen een verkeerseducatieve routekaart te krijgen, zodat ze de veiligste wegen naar en van school kunnen volgen. Deze kaart moet regelmatig geactualiseerd worden.

 

De politie en de gemachtigde verkeersopzichters blijven voorzien op minder veilige plaatsen voor en na de schooluren.
 

Oversteekplaatsen dienen beter beveiligd te worden bv door aandachttrekkende verlichting.

 

         3.2.4. Fiets- en voetpaden

 

Belangrijke inspanningen moeten geleverd worden opdat het comfort van fietser en voetganger verder verhoogd worden. Men moet  zonder gevaar de weg naar school, werk, winkel, jeugdlokaal of sportterrein kunnen gebruiken.

 

Bij de heraanleg van de ’dorpsstraat ‘(zie rubriek 12) moet veel aandacht besteed worden aan de zwakke weggebruiker door de aanleg van voetpaden en fietssuggestiestroken. Op dit moment laat dit echt te wensen over.

 

Open VLD Keerbergen wenst nieuwe fietspaden aan te leggen o.a. in de Oude Putsebaan (stuk tussen Achiel Cleynhenslaan en Tremelonbaan) .

 

         3.2.5. Sluikverkeer ontmoedigen.

Op sommige plaatsen in onze gemeente stellen we sluikverkeer vast.
Dit moet uiteraard ontmoedigd worden.

Open VLD Keerbergen wenst dan ook in dialoog te treden met de inwoners en daar waar nodig met de andere buurgemeenten om samen afdoende maatregelen te nemen en/of zelf infrastructurele werken uit te voeren.

 

3.3. Aanleg en onderhoud van straten.

         3.3.1. Aanleg van straten.

Open VLD Keerbergen pleit er resoluut voor dat de investeringen in de aanleg van nieuwe en veilige  straten worden verder gezet, maar dat ook voor het onderhoud van de bestaande wegen de nodige middelen worden voorzien.

Open VLD Keerbergen wil met prioriteit de volgende straten aanpakken :

1. De vernieuwing van de dorpskern, “de dorpsstraat” ( zie rubriek 12). Hierover wordt al veel te lang gepraat, nu is het tijd voor realisaties.

2. Realisatie ontbrekend fietspad Oude Putsebaan tussen Achiel Cleynhenslaan en Tremelobaan.

 

 

     3.3.2. Onderhoud van de straten.

We moeten niet alleen onze straten vernieuwen en de wegenis onderhouden, maar onze straten dienen er ook netjes bij te liggen.
Dit vergt blijvende aandacht en bijsturing van ons gemeentepersoneel.

     3.3.3. Sneeuwvrij maken van de straten.

Open VLD Keerbergen vindt het belangrijk dat ook tijdens de winterperiode, bij sneeuwval, onze wegen en fietspaden veilig zijn.

De zoutstrooiers en sneeuwruimers dienen uit te rukken telkens wanneer het nodig is.

 

3.4. Beter openbaar vervoer.

 

In de voorbije legislatuur werd de belbus afgeschaft. Dit systeem had nochtans succes, voor een aantal Keerbergenaars bood dit zeker een oplossing. Er dient bij De Lijn aangedrongen te worden om dit systeem of een vergelijkbare oplossing, terug in te voeren. Eventueel samen met een aantal omliggende gemeenten.

 

De Minder Mobiele Centrale , ingericht door het OCMW, waardoor minder mobiele inwoners ook kunnen vervoerd worden met behulp van vrijwilligers, dient blijvend ondersteund te worden.

Open VLD Keerbergen wenst verder aan te dringen bij  De Lijn opdat het openbaar vervoer met de ons omliggende gemeenten  beter op elkaar wordt afgestemd en pleit voor de realisatie van een directe busverbinding met Leuven.

3.5. Trage wegen.

In samenwerking met de provincie en met de hulp van vrijwilligers werden onze trage wegen in kaart gebracht.
Open VLD Keerbergen pleit er dan ook voor dat deze wegen zullen aangeduid, onderhouden en desgevallend ontsloten worden.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe