Zorg voor iedereen

zorg

6.1. Gemeente en OCMW : hand in hand.

Iedereen heeft recht op welzijn : een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing en onderwijs.

Werken aan het welzijn van alle inwoners is dan ook een belangrijke taak waar de gemeente en het OCMW samen voor instaan. De integratie van de gemeentelijke diensten met de diensten van het OCMW is daarvoor een goede start.


Open VLD Keerbergen streeft er dan ook naar dat het sociale beleid in de gemeente gecentraliseerd wordt zodat de kwaliteit van het aanbod kan verbeterd worden.

6.2. Goed uitgebouwde thuiszorg voor ouderen,    zieken en personen met een handicap

Open VLD Keerbergen blijft ervoor ijveren dat onze inwoners zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen door de thuisdiensten van het OCMW verder te zetten en uit te bouwen. Ook streven we naar een nauwere samenwerking tussen de diensten van de gemeente en het OCMW wat betreft sociale zaken om een beter en vollediger sociaal pakket te kunnen aanbieden.

Open VLD Keerbergen wenst dat het OCMW onderzoek verricht naar de tevredenheid van de dienstverlening.

Open VLD Keerbergen wil de thuiszorg voor hulpbehoevende inwoners die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen bevorderen door:

-          bijdragen tot de betaalbaarheid van de thuiszorg.

-          stimuleren van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg door de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en door het behoud van de mantelzorgpremie

Open VLD Keerbergen wenst dat het OCMW de thuiszorg met eigen diensten blijft ondersteunen :

-          gezins-en bejaardenhulp en poetsdienst

-          klusjesdienst voor het uitvoeren van kleinere werken aan de woning en in de tuin

-          tussenkomst in de warme maaltijden aan huis

-          de mindermobielencentrale

Open VLD Keerbergen is voorstander van het dagopvangcentrum CADO en wil dit verder ondersteunen, eventueel dient een andere locatie voorzien te worden.

6.3. Betaalbare huisvesting.

Open VLD Keerbergen zal zich inzetten opdat het aanbod aan betaalbare huisvesting verhoogd wordt.
De uitbreiding van de wijk Vogelzang (ontsluiting langs de Bakestraat) biedt hiervoor reeds een goede oplossing.
Het aanbod sociale woongelegenheden via het sociaal verhuurkantoor dient verder uitgebreid te worden. 

Ook willen wij ons verder inspannen om het aanbod sociale huurwoningen op te drijven. De gebouwen Knollebol (Putsebaan/Bakestraat) ,Cleymans (Gemeenteplein) en het oude-bibliotheek gebouw (Gemeenteplein) komen hiervoor in aanmerking.

Het tesamen wonen van jongeren en ouderen op 1 adres (kangoeroe-wonen), heeft zeker voordelen en zal gepromoot worden.

6.4. Werk is de beste vorm van sociale integratie.

Het beleid moet erop gericht zijn mensen de armoedeproblematiek te laten ontgroeien. Daarom moet het OCMW zijn tewerkstellingsopdracht blijven aanwenden om mensen door vorming en begeleiding klaar te stomen voor tewerkstelling op de arbeidsmarkt.

Hiervoor is ook een intense begeleiding nodig bij het zoeken naar werk, dit gekoppeld aan een wijziging van de werkattitude en eventueel zelfs het al dan niet verkrijgen van een leefloon.

Schuldbemiddeling en/of –begeleiding zijn geschikte middelen om mensen te helpen bij het leren beheren en wegwerken van hun schulden.

Open VLD Keerbergen pleit in verband met deze problematiek om aan degelijke preventie te doen.

Het OCMW moet eveneens een bemiddelende functie opnemen in de relatie tussen kansarmen en andere overheden en diensten. Het OCMW kan vanuit haar expertise en betrokkenheid met kansarme gezinnen samen met de jeugdbewegingen bekijken hoe de drempels voor kansarme kinderen en jongeren kunnen weggewerkt worden, om ze alzo uit hun sociaal isolement te halen.

Structureel begeleiden en ondersteunen op het gebied van onderwijs vinden wij voor kansarme kinderen een zeer belangrijk aandachtspunt. Een goed diploma is het middel voor deze kinderen om uit de kans armoede te ontsnappen.

6.5. Gelijke kansen voor allen

6.5.1. Grenzeloos toegankelijk.

Open VLD Keerbergen pleit ervoor dat er verder werk wordt gemaakt van de toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen, patrimonium en openbaar domein.

6.5.2. Tegen onverdraagzaamheid en racisme

Niemand heeft het recht om een ander uit te sluiten op basis van ras, geslacht, godsdienst of etnische afkomst.

Open VLD Keerbergen zal samen met de bevolking, de scholen en verenigingen de nodige initiatieven uitwerken om essentiële waarden te behouden : verdraagzaamheid, gelijkheid, vrijheid,…

6.6. Solidair met de derde wereld

De inbreng van het vrijwilligerswerk en de steun aan projecten die een structureel draagvlak hebben in onze gemeente vormen de basis van een duurzaam en gedragen beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

Open VLD Keerbergen wenst de projecten met een link naar de inwoners van Keerbergen verder te steunen.

Open VLD Keerbergen wenst ook Fairtrade gemeente te blijven.

6.7. Informatie.

Open VLD Keerbergen zal er blijven op toezien dat alle burgers worden geïnformeerd over de sociale voordelen waarop zij recht hebben ( zoals subsidies, rusthuizen, sociale woning, diensten gezinshulp,……) en over de beschikbare zorg in de regio. Daartoe dient er actief informatie bezorgd te worden en dient er opgevolgd te worden of de betrokkenen er mee aan de slag kunnen.

 Een sociale wegwijzer zal opgesteld worden.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe