Het gemeentehuis bij je thuis of thuis in het gemeentehuis!

gemeentehuis

Keerbergen heeft een centraal en open administratief centrum, dat vlot bereikbaar is en toegankelijk voor iedereen.

 

We hebben klantvriendelijke en professionele medewerkers. Open VLD Keerbergen wenst een gemeentebestuur dat openstaat voor en luistert naar de burger.

Maar de dienstverlening kan beter!

 

Daarom  willen we niet alleen de diensten reorganiseren- daar waar nodig -maar willen we nog meer dan vandaag de website en de moderne technologieën toepassen.

 

De laatste 6 jaar werd er bestuurd zoals het echt niet moet, constante ruzie tussen de coalitiepartners maakte Keerbergen bijna onbestuurbaar.

Dit moet echt anders, Open VLD Keerbergen is een positief ingestelde partij die terug het bestuur in handen wil nemen. Samen werken , personeel en gemeentebestuur, dat is de boodschap, voor een beter Keerbergen !

 

 

18.1.Verdere uitbouw van een volwaardig e-loket.

 

                  18.1.1.Online documenten invullen/aanvragen.


In de rubriek E-loket kunnen reeds een aantal documenten aangevraagd worden. Dit moet verder uitgebreid en geautomatiseerd worden. Dankzij de elektronische identiteitskaart kunnen de inwoners persoonlijke documenten digitaal invullen en/of aanvragen. Men hoeft zich dan ook niet te verplaatsen en geen rekening te houden met de openingstijden van de loketten (zie ook Smart City).

 

 

18.1.2. Reserveren van zalen in de sporthal, cultuurhuis en andere gemeentelijke gebouwen/activiteiten.

 

Vandaag kan reeds de beschikbaarheid van de zalen via de website worden nagekeken.

Er moeten echter verdere stappen worden gezet: Open VLD Keerbergen wil dat het reserveren van een zaal in de sporthal, het gemeenschapscentrum Den Bussel en de andere gemeentelijke gebouwen ( Rooden Leeuw, zaal ’t Kasteel, refter Lozenhoek en zaal Kempenlaan) online kan gebeuren met duidelijke informatie over de kostprijs, de toegelaten capaciteit en de beschikbaarheid (zie Smart City).
Hetzelfde systeem dient doorgetrokken te worden naar andere gemeentelijke initiatieven zoals o.a.de kinderopvang, speelpleinwerking, inschrijven seniorenfeest en barbecue, bibliotheek,buurtfeestpakketten,….

 

                 18.1.3. Sms-dienstverlening.

 

Open VLD Keerbergen wil elke inwoner en vereniging de kans geven zich in te tekenen op een sms-berichtensysteem, waarbij automatisch informatie zal worden doorgestuurd over o.a. noodsituaties en gemeentelijke activiteiten.

 

              18.1.4. Online vragen- en klachtenbehandeling.

 

Onze inwoners moeten hun vragen en/of klachten ook kwijt kunnen op een digitale manier. Zij moeten op elk moment te weten komen waar hun vraag of klacht is terecht gekomen en wat ermee gedaan is.(zie Smart City) De opvolging ervan is belangrijk. Op die manier weet de burger dat met hem wel degelijk rekening worden gehouden.
Daarom stelt Open VLD Keerbergen voor om een klachtenmanager aan te stellen die zorg draagt voor je vraag en die die ook zal rapporteren aan het college.

 

18.2. Thuis in het gemeentehuis.

 

De inwoners die niet beschikken over een computer of die graag persoonlijk informatie wensen zijn uiteraard welkom in het administratief centrum.

Alle diensten dienen in de eerste plaats voor een snelle, eenvoudige en doeltreffende dienstverlening te staan.

Hierbij dient de burger zoveel mogelijk geholpen en bedient.

De werkwijze van de ambtenaren dient zo te worden bepaald dat de burger onmiddellijk en zonder overbodig papierwerk zijn vraag  beantwoord ziet of zijn probleem opgelost krijgt.

 

 

         18.2.1 Openingsuren.

Open VLD Keerbergen wil de openingsuren van het administratief centrum gebruiksvriendelijker maken en aanpassen aan de noden van de bevolking.

 

      18.2.2. Toegankelijkheid.

 

Niet alleen het administratief centrum maar alle gemeentelijke gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen.
Open VLD Keerbergen pleit er dan ook voor dat alle gebouwen worden gescreend op hun toegankelijkheid en daar waar nodig worden aangepast.

 

 

18.3. Informatie en inspraak.

 

Open VLD Keerbergen wenst een gemeentebestuur dat openstaat voor en luistert naar de burger.

We streven naar een zo groot mogelijke rechtstreekse deelname van de inwoners aan de gemeentelijke besluitvorming.

Gebruik makend van de moderne technologische mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook met oog  voor het persoonlijk contact, zal de communicatie met de inwoners uitgebouwd worden.

Het gemeentelijke informatieblad ‘Keerinfo’ moet gemoderniseerd worden.

Bij openbare werken moeten hoorzittingen georganiseerd worden om de Keerbergenaars in te lichten en waarbij telkens inspraak wordt verleend aan de inwoners.

De elektronische infoborden langs de invalswegen dienen beter afgesteld te worden, zodat zij de autobestuurders niet verblinden..

De nieuwe inwoners worden allemaal persoonlijk ontvangen op het gemeentehuis : zo kunnen ze kennis maken met de gemeentelijke werking en de verschillende diensten en met de mandatarissen.

Via de bestaande adviesorganen zal verder rekening  gehouden worden  met de inbreng van de bevolking. Zij zijn immers een onontbeerlijke schakel binnen het participatieproces van de burger aan het gemeentelijk beleid.

Op eenvoudig verzoek kan elke inwoner op eenvoudig verzoek de agenda van de gemeenteraad  ontvangen en aldus de bespreking van de punten die voor hem of haar van belang zijn bijwonen.

 

 

18.4. Het menselijk kapitaal : onze medewerkers.

Realisaties op gemeentelijk vlak zijn het product van een goed beleid, goede inzet van financiële middelen, maar ook van mensen.
Mensen zijn immers het voornaamste kapitaal dat een bedrijf bezit. Dit geldt ook voor een openbaar bestuur.
Het personeel is dan ook een onmisbare pijler voor een gemeente die behoorlijk wil besturen.

Open VLD Keerbergen wil een soepel en modern personeelsbeleid  verder uitwerken met een combinatie van de beste publieke en arbeidsrechtelijke tewerkstellingstechnieken.

Open VLD Keerbergen is voorstander van de geplande verregaande samenwerking tussen de gemeente en het OCMW, waardoor personeel voor beide besturen kan ingezet worden (bv. systeembeheerder, communicatieambtenaar, juriste,….).
Dit zal ongetwijfeld ook kostenbesparend zijn.

Open VLD Keerbergen pleit ook voor :

-          de directeur moet een echte manager zijn, hij/zij inspireert en waakt over de goede samenwerking tussen de verschillende diensten

-          de verantwoordelijken van de verschillende diensten vormen het managementteam en vergaderen regelmatig onder leiding van de directeur

-          er worden met iedereen functioneringsgesprekken gevoerd (minstens om de 2 jaar) , waarin een evaluatie wordt gemaakt van de prestaties en suggesties worden gegeven voor eventuele verbeteringen

-          duidelijke toekomstvisie : personeelsbehoeftenplan en organigram

-          voldoende geschoold personeel met specifieke competenties

-          stimuleren van flexibiliteit

-          vormingsbehoeften detecteren en opvolgen

Open VLD Keerbergen zal er ook op toe zien dat de medewerkers voldoende materiële en logistieke ondersteuning krijgen.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe