Dynamisch onderwijs : garantie voor de toekomst

onderwijs

16.1 Vrije schoolkeuze en kwaliteit.

Aan alle ouders dient het ondubbelzinnig recht op vrije schoolkeuze gewaarborgd te worden. Het organiseren van eigen gemeentelijke onderwijsvoorzieningen beantwoordt aan de behoefte van een deel van de ouders.

Open VLD Keerbergen zal er verder zorg voor dragen dat een gemeentelijk kwalitatief hoogstaand en politiek neutraal kleuter- en basisonderwijs wordt verschaft, dat voor iedereen toegankelijk is.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering van het onderwijs is en zal voor Open VLD Keerbergen één van de kerntaken blijven met een prioritaire en voortdurende zorg.

Alle kinderen moeten optimale en maximale ontplooiingskansen krijgen. De inhoud en de organisatie van het onderwijs moeten gericht zijn op betere kansen voor alle leerlingen (het uitdiepen van de zorgverbreding).

Door de talloze onderwijskundige en maatschappelijke veranderingen is het onderwijs voortdurend in beweging. Daarom is bijscholing en vorming van leerkrachten noodzakelijk.

16.2. Schoolprojecten, samenwerking en inspraak.

In het onderwijs gaat het niet alleen om het bijbrengen van kennis, maar ook om geestelijke en maatschappelijke vorming en het overdragen van gemeenschapszin.

Daarom dient er naast degelijk onderricht in creatieve en expressievakken, ook voldoende ruimte te zijn voor geactualiseerde schoolprojecten rond milieu, verkeer, veiligheid, derde wereldproblematiek, fair-trade, aanwezigheid op 11 november viering, bezoek aan Breendonk,…

De kwaliteit zal mee bepaald worden door de mate waarin aandacht wordt  besteed aan de samenwerkingsverbanden en participatiestructuren. Daarbij moet gestreefd worden naar de realisatie van een doeltreffende school met o.m. goed schoolmanagement, betrokkenheid van de leerkrachten, maximale communicatie tussen directies van de verschillende scholen, leraars, ouders en inrichtende macht.

De schoolraad en de ouderraad spelen hierin ook een belangrijke rol.

 

16.3. Schoolinfrastructuur en schoolomgeving.

Open VLD Keerbergen zal een  blijvende aandacht besteden aan het onderhoud van de schoolgebouwen en de aanleg van nieuwe en kindvriendelijke speelplaatsen.

De renovatie van het sanitair dient dringend aangepakt te worden.
Uiteraard kiezen wij voor duurzaamheid onder andere op het vlak van energie (energiebesparing, energie-efficiëntie), duurzame bouwtechnieken.

Ook naar de schoolomgeving streven we naar duurzame mobiliteit (stappen en trappen), zodat de kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets de school kunnen bereiken.

Het actualiseren en het verspreiden van de “fiets schoolroutekaart” , het verdere onderhoud en het aanleggen van nieuwe fietspaden, de “zone 30km “ in alle schoolomgevingen zullen de veiligheid van onze schoolgaande jeugd zeker verhogen.

Het veiliger maken van alle schoolomgevingen en de schoolroutes blijft een permanent aandachtspunt.

16.4. Volwassenonderwijs .

Open VLD Keerbergen wenst  de computerlessen verder te zetten en uit te breiden, maar ook taallessen, kunstonderwijs, opfriscursussen verkeer en mobiliteit…aan te bieden.
Dit kan zeker in Den Bussel gebeuren.

 

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe