De zilveren leeftijd: aandacht voor de senioren.    

senioren

Enerzijds is er een groeiende groep van jonggepensioneerden, anderzijds leven de mensen langer. De vergrijzing van de bevolking maakt dat onze senioren steeds in aantal toenemen.

Ook te Keerbergen.

Daarom verdienen ze onze bijzondere aandacht.

We zullen met deze demografische evolutie rekening houden bij het uitwerken van een seniorenbeleid in alle daarvoor relevante domeinen ( veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid, recreatie, digitale samenleving,…..)

 

9.1. Seniorenraad/seniorenverenigingen.

Open VLD Keerbergen meent dat het seniorenbeleid mee dient gedragen te worden door de senioren zelf en daarvoor werd een seniorenraad opgericht. De senioren kunnen zeker met al hun ervaring het beleid adviseren. Ook de diverse seniorenverenigingen zullen hierbij betrokken worden.
Zowel de seniorenraad als de seniorenverenigingen blijven de nodige administratieve en/of financiële ondersteuning krijgen.

9.2. Aangepaste en betaalbare woningen.

De vraag naar aangepaste en betaalbare woningen voor senioren blijft groot. Daarom is het een absolute noodzaak van de bestaande woningen in Het Voorbroek goed te onderhouden en te renoveren. Daarenboven dient het bestaande woningaanbod uitgebreid te worden.

9.3. Langer thuis wonen.(zie ook 6.2)

Open VLD Keerbergen wenst zich  te blijven inzetten voor de uitbreiding van de thuiszorg. We gaan er immers vanuit dat onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen leven.

De aangeboden diensten (poetshulp, thuisopvang, warme maaltijden, verzorging,…) dienen te voldoen aan de noden van de senioren.

Open VLD Keerbergen steunt privé initiatieven om toe te laten dat ouderen zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Open VLD Keerbergen wenst daarom ook de mantelzorgpremie van 50€/maand te behouden. De toekenning dient te gebeuren op basis van objectieve criteria.

Open VLD Keerbergen pleit ook voor adviesverlening, sensibilisering en gemeentelijke tussenkomst in de aanpassing van de woning van ouderen en personen met een handicap.

 

9.4. Toegankelijkheid/mobiliteit/vereenzaming.

Open VLD Keerbergen zal blijvende aandacht hebben voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en het openbaar domein (fiets- en voetpaden,rustbanken, petanquebanen,…..)

Open VLD Keerbergen is voorstander van de mindermobielencentrale en zal deze dienst blijven ondersteunen, uitbreiden en promoten.

Open VLD Keerbergen is voorstander van de verdere uitbouw van de opvang voor senioren (project CADO), eventueel op een andere locatie.

Open VLD Keerbergen wenst al het mogelijk te doen om de vereenzaming van geïsoleerde ouderen tegen te gaan door het inschakelen van de diensten van het OCMW en vrijwilligers. Zo kan er een bezoek gebracht worden, kan een telefoonproject opgestart worden,…..Een deugddoende babbel kan immers wonderen doen. De moderne technologieën kunnen zeker helpen tegen de vereenzaming. De communicatie via e-mail, Whats App, Facebook, Facetime, … kan voor veel senioren een oplossing bieden voor veel meer contact. De gemeente kan daarin een rol spelen door actief te helpen met lessen geven en installatie van moderne technologie te faciliteren (zie ook rubriek Smart City).

9.5. Vrije tijd.

In het gemeenschapscentrum Den Bussel dienen de senioren terecht te kunnen voor ontmoeting, gezelligheid, ontspanning, cultuurbeleving en vorming.

Samen met de sportdienst en de sportraad wil Open VLD Keerbergen het specifieke aanbod voor senioren aanvullen en inden mogelijk  verbeteren.

9.6. Informatie.

Open VLD Keerbergen wenst naast een informatiebrochure waarin een overzicht wordt gegeven van alle sociale voordelen en subsidies waarop de senioren recht hebben ook een seniorengids opstellen met alle mogelijke gemeentelijke informatie die senioren aanbelangen. Al deze informatie is steeds op de website beschikbaar te zijn en dient steeds geactualiseerd te worden.

Open VLD Keerbergen pleit ook voor het aanstellen van een seniorenconsulente om tegemoet te komen aan de noden van dit steeds groter wordende deel van onze bevolking en voor een wegwijs-loket voor zorg waar alle inwoners kunnen aankloppen met vragen over zorg, opvang, OCMW moderne technologieën (Smart City),….

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe