Verstandig groen

respect natuur

Keerbergen is een mooi-groene landelijke gemeente en de Open VLD Keerbergen wenst dat dit zo blijft.

 

Een milieubeleid heeft slechts kans op slagen als het gedragen wordt door de hele Keerbergse bevolking. De gemeente dient dan ook de inwoners verder objectief te informeren en bewust te maken via het gemeentelijk informatieblad en door middel van gerichte acties.

Aankoop van gronden voor natuurbehoud zal gestimuleerd worden. Het geboortebos zal verder uitgebreid worden.

Het vellen van bomen en bossen zal verder onder strikte regels onderworpen worden  (compensatie, heraanplanting, toezicht en controle)

We zullen in het kader van een globaal groenplan de straten en pleinen verfraaien door bebloemingsacties en het verder aanplanten van laanbomen. Hierbij wordt er gestreefd naar een eenvoudig onderhoud en worden er bladkorven geplaatst.

De Open VLD Keerbergen wenst hoorzittingen te houden en de mogelijkheid te geven om via de website zaken in verband met milieu aan te kaarten (zie Smart City). Op die manier zal de betrokkenheid van de inwoners verhoogd worden. De groene telefoonlijn zal verder gepromoot worden.

Een regelmatig overleg met de milieubeweging zal het gemeentelijk milieubeleid met de nodige deskundigheid zeker ondersteunen. Dit beleid wordt mede bepaald en geadviseerd door de Milieuadviesraad.

Voor beslissingen die andere beleidsdomeinen raken, zal er een gestructureerd overleg georganiseerd worden met b.v. de afvaardiging van de Milieuadviesraad en de Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

 

5.1 Milieudienst

 

Een offensief milieubeleid vraagt om een volwaardig uitgebouwde milieudienst.

Hierin spelen  de milieu- en de duurzaamheidsambtenaar, zowel bij de planning als bij de uitvoering, een centrale rol.

Wat betreft het administratieve (vergunningenbeleid) moeten deze mensen de wetgeving en de procedures kunnen hanteren. Vorming en bijscholing zijn dus noodzakelijk.

Wat betreft controle en toezicht (kapvergunningen en milieuvergunningen) moet een soepele samenwerking met de politie worden in stand gehouden. Op dat vlak is een bemiddelende en preventieve rol van de ambtenaren wenselijk.

De milieudienst zal het groen toerisme promoten.

5.2 Duurzame energie

 

Open VLD Keerbergen wenst in te zetten op duurzame energie.

De gemeente moet hiervoor het goede voorbeeld geven.

Alle gemeentelijke gebouwen zullen bekeken worden en overal waar mogelijk zal er geïnvesteerd worden in zonnepanelen en zonneboilers. Voor de gemeentelijke gebouwen dienen ook maatregelen genomen te worden om de isolatie te verbeteren.

De gemeente zal actief de installatie van zonnepanelen, zonneboilers, dakisolatie en andere isolatie promoten bij de inwoners, bijv. door samen-aankopen te organiseren.

Er worden laadpalen voorzien voor elektrische auto’s en fietsen.

 

5.3 Afvalstoffenbeleid

 

Open VLD Keerbergen pleit voor de afbouw van de afvalberg, gebaseerd op de volgende principes : het voorkomen van afval, het sorteren – recycleren – herbruiken van afval en het principe ‘ de vervuiler betaalt’

Daarom moet het afvalbeleid vooral worden gericht op voorkoming. Zoveel mogelijk fracties selecteren is aan de orde.

Selectieve inzameling waarbij de zwaarste bijdrage op het restafval moet worden gelegd, moet het uitgangspunt zijn.

De gemeente wil doeltreffend aan preventie en selectie doen door de dienstverlening (ophaalbeurten, openingsuren containerparken, enz…) soepel af te stemmen op de noden van de bevolking.

In dat kader pleit de VLD voor een wekelijkse ophaalbeurt voor het huisvuil en GFT  in de zomerperiode.

Het containerpark dient verder uitgebouwd te worden.

In het centrum kunnen ondergrondse containers worden geplaatst voor gescheiden afval in plaats van de huidige vuilbakken.

Thuiscompostering zal verder gepromoot worden.

Naast de belangrijke rol van bewustmaken zal de gemeente de evolutie van de afvalproblematiek op de voet volgen en jaarlijks evalueren en stimuleren.

 

Tegen sluikstorten en verbranden zal streng worden opgetreden.

 

5.4 Bodem, Lucht, Water en Geluid

Voor Open VLD Keerbergen is de bodem-, lucht en waterkwaliteit primordiaal

 

Bodem en water

 

Eén van de prioritaire gemeentelijke opdrachten is het tot een goed einde brengen van de Europese waterrichtlijn. Hiervoor is een versnelling nodig van het tempo waarmee de gemeente haar rioleringsstelsel vervolledigt of vernieuwt.

 

Om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren moeten een verdere aansluiting op het algemeen rioleringsnet en de aanleg van zuiveringsstations voorrang krijgen. Het gescheiden stelsel (afvalwater / hemelwater) is de algemene regel.

 

Open VLD Keerbergen is voorstander van gesubsidieerde kleinschalige waterzuiveringssystemen , daar waar de inplanting mogelijk en wenselijk is

 

Geluid

 

Het recht op stilte tijdens de zon- en feestdagen dient strikt nageleefd te worden.

Lucht

De luchtkwaliteit moet gecontroleerd worden, meten is weten.

(c) 2018 Open VLD Keerbergen - Dirk Strubbe